Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Pressmeddelande Novus hemsidan

Pressmeddelande

Tull TULL-KUST har, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS, genomfört en enkät i syfte att undersöka tulltjänstemännens inställning, till risken för att utsättas för hot och våld i tjänsten samt att kartlägga önskade förbättringsåtgärder.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 7 okt. 2022

Pressmeddelande 30 juni 2022 


Tullfacket kräver nya åtgärder mot hot och våld

Fackförbundet TULL-KUST har, tillsammans med undersökningsföretaget NOVUS, genomfört en enkät i syfte att undersöka tulltjänstemännens inställning, till risken för att utsättas för hot och våld i tjänsten samt att kartlägga önskade förbättringsåtgärder. 

Resultatet av undersökningen visar att många upplever en otrygghet på arbetsplatsen. Totalt anger 19% att de känner sig otrygga sett till riskerna för hot och våld, Nästan dubbelt så många (36%) anser det, om man arbetar på en utsatt arbetsplats t ex i kontroll- eller tullkriminalavdelningen. Särskilt otrygg känner man sig, om man även angett att man konfronterats med vapen. I den gruppen anger 46% att de känner en otrygghet på arbetsplatsen.

TULL-KUST:s ordförande Johan Lindgren menar att resultatet av undersökningen bekräftar, att den negativa samhällsutvecklingen med bl a ökad grov och organiserad brottslighet, har stor negativ inverkan på tryggheten hos dem av förbundets medlemmar som arbetar på särskilt utsatta arbetsplatser. 

För lite personal och bristande rutiner

Undersökningen pekar också på viktiga utmaningar vad gäller personella resurser. Totalt anger 2 av 3 att man är för få på arbetsplatsen sett till de arbetsuppgifter som man förväntas ansvara för. Bland dem som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats, anger 77% att man är för få. Om man dessutom upplever arbetsplatsen som otrygg, anger 90% att man är för få.

När det gäller rutinerna för att förebygga och hantera risker i arbetssituationer, är det bara 1 av 3 som anser att rutinerna är tillräckliga. 

Bristande skydd av identitet

Ett önskemål från de tillfrågade, för att minska risken för de kriminellas repressalier, är att kunna arbeta utan krav på att legitimera sig. Det är idag alltför lätt att ta reda på tjänstemännens personliga förhållanden och utnyttja detta för hot och våld. Den åtgärd som flest vill se är möjligheten till anonymitet. Totalt anger 67% att den åtgärden bör vidtas. I gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats uppgår den andelen till 84%.

Bristande utrustning och beväpning

Ytterligare faktorer som kan bidra till en tryggare arbetsmiljö, är den utrustning tulltjänstemännen ges tillgång till, däri inbegripet anpassad beväpning. Totalt anger 45% att man inte har tillräcklig utrustning för att hantera de situationer som uppstår. I gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats anger 68% att utrustningen inte är tillräcklig. Även här finns ett tydligt samband med att känna sig otrygg då 88% i den gruppen anser att utrustningen är otillräcklig. Totalt är det 51% som efterfrågar bättre beväpning som t ex OC-spray, batong, elchockvapen eller tjänstepistol), men i gruppen som arbetar på en utsatt arbetsplats ökar den andelen till 79%. 

Bra stöd från kollegor

Det som är positivt är att en klar majoritet anser det kollegiala stödet är bra. Totalt anger 68% att kollegor stöttar varandra på ett tillräckligt sätt, vid hot- och våldssituationer. Motsvarande siffra i gruppen som arbetar på en särskilt utsatt arbetsplats uppgår till 82%.

Behov av omtag och nytänkande

- Resultaten visar med all önskvärd tydlighet att det finns stora utmaningar att skyndsamt ta sig an i Tullverket. Möjlighet till anonymitet under tjänsteutövningen är något som skyndsamt bör införas. 

Johan Lindgren menar vidare att en så pass stor andel som anger att man inte har tillräcklig utrustning för att hantera de situationer som uppstår är allvarlig. 

Tidigare hot- och våldsanalys i Tullverket har föreslagit en utökad beväpning med tjänstepistol eller elchockvapen i vissa situationer, men förslagen har avvisats av Tullverkets ledning, på principiella grunder.

- De redovisade resultaten och den negativa samhällsutvecklingen innebär, att ett omtag och en öppenhet för att tänka nytt måste till även i denna fråga. Våra medlemmar måste känna sig trygga på jobbet, menar Johan Lindgren avslutningsvis.

För att läsa rapporten och hitta ytterligare information, besök vår hemsida www​.tullkust​.se

Kontakt: Förbundsordförande Johan Lindgren, 070 – 645 44 32

2:e vice ordförande Ulf G. Persson, 070 – 350 09 70

Nationellt huvudskyddsombud Mats Hansson, 070 – 269 56 43 

TULL-KUST består av 2 000 tjänstemän anställda i Tullverket och Kustbevakningen.