Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Forbundstyrelsen 2019

Joakim Lagergréen

Kongress

Kongressen är det högsta beslutande organet inom TULL-KUST. Ordinarie kongress sammanträder vart fjärde år. För att skapa möjlighet till ökad transparens i förbundets arbete och skapa en bättre insyn genomförs förbundsråd, minst en gång per år för år som inte är kongressår.

Kongressen är informellt delad i två delar, den fösta som är en genomgång och redovisning för den gångna kongressperioden. Den andra delen är framåtsyftande, där beslutas om budgetramar, stadgar, handlingsprogram, yrkesprofiler, motioner och inte minst förrättas det val till de olika förtroendeposterna som vi har inom förbundet. 

Förbundsrådet består av Tull- och Kustråd samt Förbundsstyrelsen. Förbundsrådet är ett rådgivande organ med beslutanderätt om årsbudgeten inom kongressbeslutets ramar. Förbundsrådet ska också behandla motioner som inkommit under året samt vid behov förrätta kompletteringsval till förbundsstyrelsen.

Som medlem, klubb, sektion eller avdelning finns rätten att varje år inkomma med motion. Motionen ska behandlas av kongressen eller förbundsrådet det år den inkommit, enligt bestämmelserna för motioner i stadgarna.

I sidofältet kan du ta del av material från de senaste kongresserna.

Beslut om ny förbundsstyrelsen på den 10:e kongressen 2019 för TULL-KUST blev:

Förbundsordförande:Johan Lindgren (Stockholmsavdelningen)

1:e viceförbundsordförande: Klas Johansson (Avdelning Ostkusten)

2:e viceförbundsordförande: Ulf G Persson (Helsingborgsavdelningen)

Ledamot Tull: Lena Larsson (Arlandaavdelningen)

Ledamot Kust: Örjan Sandblom (Kustavdelning Gotland)

Studieorganisatör:Elisabeth Eriksson (Stockholmsavdelningen)

Revisorer: Britten Källberg (Stockholmsavdelningen), Anna Kostovski Johansson (Avdelning Väst)

Revisorsersättare:Lena Andersson (Stockholmsavdelningen), Anders Mikaelsson (Avdelning Västkusten)

Redaktionskommittén:Jan B. Olsson (Stockholmsavdelningen), Linda Magnusson (Avdelning Ostkusten)