Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Handlingsprogram

Handlingsprogrammet fastslås efter revidering varje ordinarie kongress. I handlingsprogrammet fastställs förbundets inriktning och mål för kommande kongressperiod. Det som fastställs i handlingsprogrammet ska kunna följas som en röd tråd i det arbete som TULL-KUST.

Detär i enlighet med handlingsprogrammet som vi utvecklar verksamheten, tar framyrkanden i förhandlingar, bestämmer inriktningen i det påverkansarbete som vibedriver. Nedan är i handlingsprogrammets inledning där vi har punktat upp deninriktningen förbundet arbetar från. Hela handlingsprogrammet för perioden2019-2023 finns att ladda ner i sidofältet. 

Förbundet ska verka för…

 • bra förutsättningar från statsmakt och arbetsgivare för att kunna utföra ett gott arbete
 • bra lön och rättvis fördelning av lönemedel, som svarar mot de egna arbetsuppgifterna och prestationerna, oavsett var man arbetar.
 • uppföljning och utvärdering av hur lönesystemet fungerar
 • bra fysisk och psykosocial arbetsmiljö
 • tillräckligt skydd mot hot och våld i tjänsten
 • meningsfulla arbetsuppgifter med tillvaratagande av personlig kompetens
 • goda möjligheter till personlig och yrkesmässig utveckling
 • hög anställningstrygghet
 • tillvaratagande av kompetens för personal som av ålders- eller hälsoskäl inte klarar tidigare arbetsuppgifter
 • skydd mot kränkande behandling 
 • en bra arbetsorganisation
 • möjlighet till pension eller delpension med bra villkor från 61 års ålder