Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Kongressen 2023

2023 genomför TULL-KUST sin 11:e kongress, den 53:e tullfackliga kongressen sedan bildandet 1899. Kongressen genomförs på Lidingö den 2426 oktober, med totalt 45 ombud närvarande. Utöver ombuden deltar även förbundets anställda och gäster under Kongressen.

På denna sida kommer allteftersom nyheter och information om kongressen att förmedlas.

KALLELSE

Förbundets avdelningar
Förbundsstyrelsens ledamöter
Valberedningens ledamöter
Revisorerna
Studieansvarig
Tidningsredaktören

KONGRESS 2023

Förbundsstyrelsen kallar härmed till ordinarie kongress i Stockholm den 2426 oktober 2023 med början första dagen kl 13.00. Lunch serveras från kl 11.30.

Kongressen hålls på Scandic Foresta, Lidingö.

Till kongressen äger varje avdelning rätt att sända ett ombud för varje påbörjat 50-tal medlemmar. 

Till grund för beräknande av antalet ombud läggs medlemsantalet per den 1 januari 2023.

Valbara till kongressombud eller suppleant för sådan är alla medlemmar med undantag av förbundsstyrelsens ledamöter, valberedningens ledamöter, ombudsmännen samt revisorerna.

Val av ombud och ersättare sker öppet men ska om någon så begär förrättas med slutna valsedlar.

Av två styrelseledamöter undertecknad anmälan för ombud skall vara förbundsstyrelsen tillhanda före den 24 augusti 2023.

Motionsrätt tillkommer enskild medlem, klubb och avdelning. Motion skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast fyra månader före kongressens öppnande, således före den 24 juni 2023 men gärna tidigare. Motion som avgivits av annan än avdelningen skall åtföljas av yttrande från vederbörande avdelning. Förbundsstyrelsen skall avge utlåtande över inkomna motioner.

Handlingar till kongressen kommer att publiceras på hemsidan tillgängligt för nedladdning senast den 24 september.

Med vänlig hälsning

TULL-KUST

Förbundsstyrelsen