Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Tullbil

x

TULL-KUST om lagrådsremiss – mer logiskt att fullt ut ge Tullverket mer resurser och befogenheter

Tull Regeringen har i dagarna lämnat en remiss till Lagrådet, i vilken det föreslås att Polisen får utökade befogenheter, bl a att i gränsnära områden kunna utföra kroppsvisitationer och husrannsakan utan konkret brottsmisstanke.

Text: TULL-KUST

Ursprunget till förslaget finns att hämta i en, av den förra regeringen tillsatt, utredning. TULL-KUST var remissinstans och konstaterade det ganska självklara förhållandet, att Tullverket har huvudansvar för kontroll av de varor som rör sig över gränserna, såväl legala som illegala, medan polisen har ansvar för kontroll av personer. 

Givet detta faktum, ter det sig ytterst ologiskt att ge Polisen ytterligare befogenheter att agera i gränsnära områden, avseende varuförsel. För en samlad och mer effektiv samhällsnytta vore det naturligare, att fullfölja återuppbyggnaden av Tullverkets verksamhet och i stället ge Tullverket bättre förutsättningar, i form av mer resurser och befogenheter, att verka i gränsnära områden. 

Det krävs ett helhetsgrepp om trygghetsutmaningarna, där politiken ser alla de samhällsekonomiska vinster som finns att göra och därvid använda befintlig kompetens, oavsett under vilket departement myndigheterna hör. Att kunna bekämpa den grova organiserade brottsligheten, där handel med insmugglade varor som narkotika, vapen och alkohol är betydande, är ytterst beroende av en fungerande tullverksamhet. Tullverket har specialistkompetens när det gäller varuflöden och varor med in- och utförselrestriktioner.

Politiken är ansvarig för att ge de brottsbekämpande myndigheterna rätt förutsättningar att lyckas. Vi vet mer än väl att Tullverket inte haft och ännu inte fullt ut har de förutsättningarna, vilket i första hand beror på otillräckliga resurser och begränsade befogenheter.