Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Medlemamote Malmo 2

TULL-KUST

Hot och våld i fokus vid medlemsmöte i Malmö

Tull I samband med Tullrådets sedan länge inplanerade ordinarie möte som var förlagt till Malmö passade avdelningarna i Skåne på att bjuda in till medlemsmöte. Det var en stor skara medlemmar från både Helsingborgs- och Malmöavdelningen som hörsammat inbjudan och mötesrummet blev snabbt väl fyllt.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 9 mars 2020

Mötet inleddes med att Jan Martinsson, Malmöavdelningen och Nicklas Larsson, Helsingborgsavdelningen hälsade välkommen varefter ledamöterna i Tullrådet och Förbundsstyrelsen samt kansliet presenterade sig.

Därefter överlämnades ordet till Tullrådets ordförande Ulf G. Persson tillika andre vice ordf. i förbundet som informerade om aktuella frågor i Tullverket.

Den fråga som gav upphov till mest diskussioner var den om det nyligen fattade beslutet av tf GD i anledning av Hot och Våld-analysen.

Ulf G. Persson redogjorde för TULL-KUSTs krav som efter många år till slut 2015 resulterade i att dåvarande Tulledningen beslutade att genomföra en analys av riskerna för hot och våld inom Tullverket. I arbetsgruppen som tillsattes ingick representanter från Arbetsgivaren och arbetstagarorganisationerna samt det nationella huvudskyddsombudet. Utifrån de risker och argument som framkom föreslogs en rad åtgärder kopplade till bland annat utrustning, utbildning, regelverk och riskbedömning. TULL-KUST vars utgångspunkt är medlemmarnas, som arbetar i den operativa verksamheten, säkerhet och trygghet där alla risker minimeras delar de förslag till åtgärder som arbetsgruppen som genomförde analysen presenterade. Samtidigt kan konstateras att det nu är fyra år sedan riskanalysen färdigställdes och förutsättningarna förändras ständigt varför analyser om risk och hotsituationen för medarbetarna är ett arbete som måste pågå kontinuerligt. 

Frustrationen och besvikelsen bland deltagarna var stor över det beslut som fattats men också över det faktum att ledningen inte vill stå upp inför medarbetarna och motivera beslutet. Mats Hansson, nationellt huvudskyddsombud i Tullverket och ordförande i Avdelning Väst påtalade att detta även framförts vid det Arbetsmiljökommittémöte som hölls dagarna efter beslutet men avvisats av ledningen.

Mats Hansson, informerade angående frågan om säkra transporter som är viktig då det innebär stora risker för medarbetarna men ännu är det många frågor som återstår innan en lösning på problematiken uppnåtts.

En annan fråga på dagordningen för mötet var situationen för hundförare. Hundförarna har som grupp skickat in en skrivelse till arbetsgivaren och TULL-KUST. TULL-KUST har tagit del av skrivelsen och det pågår förhandlingar med arbetsgivaren i frågan. 

En viktig del, som framfördes från medlemmar på mötet, var att separera ersättningen till hunden och hundföraren. Hundförarna har en tydlig uppgift som tar mycket tid som påverkar både arbetslivet och det privata livet. Hundförarna anser att det borde finnas en tydligare ersättning för den insats som krävs för att vara hundförare.

Ulf G. Persson informerade slutligen om läget i RALS:en i ett nationellt perspektiv. Det blev även diskussioner om de lokal-lokal förhandlingarna, som så klart var av särskilt intresse för de närvarande medlemmarna.

Jan Martinsson tackade avslutningsvis alla medlemmar som deltagit i mötet för visat intresse.