Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bärbardator

TULL-KUST

Från Tullrådet 23 december

Tull Den 23 december samlades Tullrådet via Skype, till ordinarie möte.

Text: Ulf G Persson

— Uppdaterad 16 dec. 2020

Den 23 december samlades Tullrådet via Skype, till ordinarie möte. Företrädare för samtliga avdelningar deltog, samt förra förbundsstyrelseledamoten Lena Larsson som fortfarande verkar som konsult i förbundet och adjungerades till mötet. GD och ÖD var inbjudna till mötet under en timme.

Tullens omorganisation

Tullrådsordförande Ulf G Persson informerade om aktuella förhandlingar inom ramen för Tullverkets omorganisation, bl a avseende KNL. Det kan förutses en mängd justeringar av organisationen i sin helhet, under år 2021. Tullverkets ledning tar sig inte tid att ta tillvara personalens synpunkter, framförda av de fackliga organisationerna, sannolikt för att tiden är för knapp och viljan för liten. Det kommer att innebära, att ännu mer måste rättas till i efterhand. Det finns en stor oro bland medlemmarna och behov av tydlighet från fackets sida om, att vi fortsätter att delta och försöka påverka på alla sätt vi kan.

RALS 2020

Ombudsmannen Joakim Lagergréen redogjorde i korthet för läget. Det finns ett färdigt centralt treårigt avtal på plats, mellan Arbetsgivarverket och OFR / S‑P-O. Avtalet ger 5,4% som vid tre revisioner tänks bli 1,8% per revision, med retroaktivitet.

Ulf tillfogade, att lönesamtal ska hållas med gamla organisationens chefer. 

Arbetsgivaren har föreslagit prolongering av avtalet om aspirant- och utvecklingslön.

Diskuterades, fenomenet med externrekryterade som kommer in på bättre löner än befintliga, rutinerade tjänstemän. Frågan tas upp i lokala RALS-förhandlingarna, tillsammans med ett antal andra angelägna frågor.

Den lokallokala förhandlingsordningen är ännu inte fastlagd.

Lokala villkorsavtal

Nya avtal avseende Särskild händelse (stab) och Särskild insats är i princip klara att undertecknas.

Avtalen avser särskilt beordrade situationer som kräver avsteg från normala arbetstidsregler.

Hundfrågan

Den långdragna frågan om ersättningar i hundverksamheten, ligger f n på Ekonomiavdelningen hos Tullverket, med äskande om medel för att lösa ut den. Därefter ska arbetsgivarsidan återkomma med besked.

Tvister

Redogjordes för ett antal tvister med arbetsgivaren, avseende bisyssla som ordningsvakt (föll bl a på skyddsklassning), avsked p g a parkeringsärende, samt ett ärende avseende kvardröjande rätt till lägre pensionsålder (övergångsbestämmelser till PA 91).

Arbetsmiljö

Nationella Huvudskyddsombudet redogjorde för aktuella frågor, bl a frågan om upphandling av transportör för högrisktransporter, samt för ett seminarium om rehabilitering som Partsrådet hållit.

Mats Walinder, Malmöavdelningen, lyfte fråga om skyddsvästarnas ballistiska egenskaper.

Uniformer

Kritik har framförts mot tillkortakommanden i Tullshoppens funktion.

Utbildning

Ingen ny information fanns tillgänglig om det nya grundutbildningssystemet.

Ulf informerade om, att arbetsgivaren sagt upp det särskilda avtalet om FUF, då man anser att utbildningsdialogen kan fungera utan detta.

GD och ÖD

GD Charlotte Svensson och ÖD Fredrik Holmberg berättade om läget avseende ekonomi, rekryteringar och verksamhetsresultat. År 2022 och 2023 måste mer pengar tillföras verksamheten för en positiv utveckling.

Frågor ställdes kring säkra transporter (enl ovan), omorganisation mm.

Funktionärer internt i Tullrådet

Fastställdes att Mats Hansson fortsätter ännu ett år som Nationellt Huvudskyddsombud.

Elisabeth Eriksson tar hand om jämställdhetsfrågorna.

Diskuterades representationen i Lilla Tullrådet och de begränsningar stadgarna lägger. Beslöts att Thomas Eriksson, Elisabeth Eriksson och Nicklas Larsson också kallas, i avvaktan på klarläggande inför kommande möte.

Studierådet, ansvarar Mari Höglund för (Stockholmsavdelningen).

Övrigt

Jan Martinsson, Malmöavdelningen, frågade om ev pensionslösningar för personal i samband med omorganisationen.

Förbundsordförande Johan Lindgren informerade om, att inga sådana lösningar finns i avtal.

Nästa möte….

…avses hållas digitalt den 1011 februari, 2021.

Elisabeth Eriksson och Ulf G Persson, tullrådsansvariga