Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

20200917 154010

Från Tullrådet 16 – 17 september 2020

Tull Tullrådet sammanträdde 16 – 17 september via Skype

Text: Lena E Larsson


Det planerade fysiska närvaromötet i slutet av maj ställdes in av kända omständigheter, Coronapandemin. För första gången så hölls nu detta Tullrådsmöte digitalt via Skype. På dagordningen stod bland annat information om den planerade omorganisationen som tullens ledning initierat, utvärdering av de lokal-lokala löneförhandlingarna, arbetsmiljöfrågor, rapporter från UG/​Uniformsgruppen, FUF/ förhandlingsgruppen för utbildningsfrågor och Omställningsgruppen. Inbjudna gäster var denna gång generaltulldirektör Charlotte Svensson, överdirektör Fredrik Holmberg och chefen för verksledningsstaben Bodil Taylor.

Tullverkets omorganisation

Tullens ledning tillsatte under hösten 2019 en arbetsgrupp med uppdraget att göra en översyn av organisationen. Bland annat skulle ett förslag tas fram som tydliggör styrningen av den operativa verksamheten, dess roller och ansvar. Dessutom skulle arbetsgruppen överväga om det är lämpligt att minska antalet hierarkiska nivåer inom verksamheten. Runt midsommar fattade tullens ledning ett övergripande beslut om att kärnverksamheten delas in i fyra avdelningar och att utlysa befattningarna som avdelningschefer och biträdande avdelningschefer. Dessutom startade sex olika följuppdrag som skulle titta närmare på olika frågor. För tillfället pågår intervjuer av sökande till chefsbefattningarna och ett följduppdrag har lämnat sin rapport. De övriga ska lämna sina rapporter den sista september. Tempot är högt och ambitionen är, att den nya organisationen vara sjösatt den 1 januari 2021

Inbjudna gäster

Charlotte och Fredrik informerade om olika aktuella frågor såsom besök på Finansdepartementet / skatteutskottet, planering inför Brexit, budget och lokalfrågor. Självklart blev det många frågor och funderingar kring förslagen till ny organisation. Bodil presenterade närmare statusen i de olika följduppdragen där grupp 1 nyligen hade lämnat sin slutrapport till tullens ledning. 

Utvärdering av de lokal-lokala löneförhandlingarna 

Majoriteten av medlemmarna fick sin nya lön utbetald i april och maj. Vid utvärderingen som genomfördes med HR i början av juni så framförde TULL-KUST bland annat följande: vad ska finnas med i minnesanteckningarna från ett 4‑partssamtal? På vilket sätt ska chefen meddela ny lön? Behov av att hålla ett separat möte beträffande uttrycket väl hävdat löneläge”, vad menas och hur ska vi som parter hantera frågan? 

Arbetsmiljöfrågor

Coronapandemin har självklart påverkat alla och diskussion fördes om att arbeta hemifrån kontra de som är på arbetsplatserna. En fråga som tagit tid att få svar på har varit om möjligheten att de som arbetar hemifrån får låna dataskärmar, tangentbord och stol. Nu har den frågan äntligen fått en lösning och det är tråkigt att den tagit så lång tid att lösa. 

Frågan om analysen och rapporten Hot och våld” är i allra högsta grad aktuell. Det har redan gått några år sedan analysen presenterades och förslag diskuterades om att lämna in en begäran om att en ny analys borde genomföras. 

Ett längre referat kommer i ett senare nummer av tidningen GRÄNSEN.


Lena Larsson

20200917 152728

Tullrådsmötet hölls för första gången digitalt