Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Budgetunderlag 2023 2025

x

TULL-KUST om Tullverkets och Kustbevakningens budgetunderlag

TULL-KUST Den 1 mars överlämnade Tullverket och Kustbevakningen sina budgetunderlag till regeringen.

Text: TULl-KUST

TULL-KUST delar i allt väsentligt anslagsframställningarna.

Inledningsvis kan konstateras att förbundets hårda och intensiva arbete för att öka anslagen till Kustbevakningen och Tullverket har givit resultat. TULL-KUST har under lång tid fört en intensiv dialog för att uppmärksamma behovet av förstärkta anslag till verksamheterna.

Men arbetet är dock långt ifrån slutfört. Givet samhällsutvecklingen där Tullverkets roll är central för att nå framgång mot den grova organiserade brottsligheten där handeln med narkotika alltjämt göder de kriminella nätverken är behovet av långsiktiga resursförstärkningar stort. Att öka synligheten och närvaro och kunna finnas på fler platser är avgörande varför återuppbyggnaden av Tullverket fortsatt måste ges förutsättningar att fortgå och antalet tullare måste öka.

Kustbevakningen har en akut brist på tjänstemän i operativ tjänst. Allt fler arbetsuppgifter har ålagts myndigheten utan att få motsvarande resurstilldelning. Det finns ett akut behov av att öka antalet anställda i den operativa verksamheten med 200 fler kustbevakare. 

Det krävs årligt intag till aspirantutbildningen. Personal är, tillsammans med material och utrustning, kustbevakningens viktigaste resurs. Med stora pensionsavgångar som sker här och nu, är det viktigt att få in en kontinuerlig ström av nya kustbevakare till myndigheten. De senaste åren ser vi tyvärr att antalet nyutexaminerade aspiranter inte räcker till för en utökning av antalet Kustbevakare. Dubbla klasser med aspiranter är ett måste för att bibehålla nuvarande och framtida verksamhet.

För att Kustbevakningen ska kunna klara sin nuvarande verksamhet enligt instruktion och regleringsbrev med bibehållen förmåga samt kunna ta sig an nya uppgifter inom främst krisberedskap och totalförsvar utan att riskera Kustbevakarnas säkerhet i arbetet krävs en avsevärd resursförstärkning. Det är därför positivt att Kustbevakningen tillfälligt fått ökade resurser, men om situationen inte löses långsiktigt är risken att Kustbevakningen inte kommer att kunna fullgöra sitt uppdrag och i förlängningen kommer heller inte Sverige att kunna leva upp till åtaganden inom ramen för EU-samarbetet när det gäller t.ex. deltagande i FRONTEX. Kraven på Kustbevakningen kommer inte minska, snarare tvärtom. TULL-KUST vill därför understryka att den långsiktiga finansieringen av Kustbevakningens ökade behov behöver säkras.

TULL-KUSTs yttrande över Kustbevakningens budgetunderlag finner du i sin helhet här.