Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

2022 ars ekonomiska varproposition 3

TULL-KUST kommenterar vårbudgeten 2022

TULL-KUST Den 15 juni 2022 fattade Sveriges riksdag beslut om den ekonomiska vårpropositionen för 2022 och om vårändringsbudget för 2022. Det försämrade omvärldsläget betonas till följd av Rysslands invasion av Ukraina och till följd av det innehåller budgeten åtgärder för sammanlagt 31,4 miljarder kronor. Kustbevakningen och Tullverket tilldelas dock inga direkta anslag i vårbudgeten, vilket vi beklagar.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 28 juni 2022

Regeringen skriver att de ämnar stärka både det militära och civila försvaret. Det är bra att det finns en förståelse för helheten. Dock är tillskottet för att stärka det civila försvaret mycket blygsamt. Både Kustbevakningen och Tullverket ingår i de cirka 30 myndigheter som har ett särskilt bevakningsansvar. I vårändringsbudgeten går att läsa att man tidigarelägger arbetet med att skapa en ny struktur för samhällets krisberedskap och civila försvar som innebär att flera statliga myndigheter får tydligare ansvar och uppgifter. Berörda myndigheter tillförs sammanlagt 65 miljoner kronor, samt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillförs 20 miljoner kronor som öronmärks till arbetet med att förstärka förmågan att söka efter och rädda människor. Huruvida delar av dessa pengar tillfaller Tullverket eller Kustbevakningen är oklart. 

TULL-KUST har vid upprepade tillfällen särskilt påtalat Kustbevakningens akuta resursbrist. I den ordinarie budgeten för 2022 fick Kustbevakningen ett visst tillskott, och efter riksdagsbehandlingen blev tillskottet till slut den summa som myndigheten äskat för året, men det är av stor vikt med fortsatt långsiktiga satsningar för att möjliggöra fortsatt kontinuerlig rekrytering av kustbevakare i operativ tjänst.