Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

BP2021

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

TULL-KUST kommenterar höstbudgeten

TULL-KUST Underbemanningen i Kustbevakningen allvarlig – återuppbyggnaden av tullverksamheten måste fortgå

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 21 okt. 2020

Regeringen överlämnade igår Budgetpropositionen för kommande år till Riksdagen. Höstbudgeten är ett resultat av de förhandlingar som genomförts mellan Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna utifrån Januariavtalet. Budgeten beslutas av Riksdagen i december.

Kustbevakningen äskade i sitt budgetunderlag 48 Miljoner för 2021, men har endast fått en mindre förstärkning om 3 Mkr för insatser inom ramen för civilt försvar. Dessutom minskas budgeten för 2021 med 2,5 Mkr i en generell besparing. Det är allvarligt att regeringen inte hörsammat de behov av resursförstärkningar som Kustbevakningen alltjämt har i att framför allt rekrytera fler medarbetare.

TULL-KUST har tydligt under lång tid framfört att Kustbevakningens verksamhet är kraftigt underfinansierad. Obalansen i Kustbevakningens ekonomi är mycket allvarlig. Regeringen konstaterar i budgetpropositionen att Kustbevakningen inte fullt ut kunnat upprätthålla sin beslutade beredskap på grund av ett fortsatt ansträngt personalläge. Det finns enligt TULL-KUST ett omfattande och akut behov av att öka den operativa personalen. Uppskattningsvis behövs 200 fler Kustbevakare snarast för att kunna upprätthålla nuvarande förmåga och utföra nytillkomna uppgifter, samt för att upprätthålla minimibemanningen på fartygen.

Tullverket tillförs 3 Mkr för arbetet inom ramen för civilt försvar men i likhet med många andra myndigheter minskas anslaget för generell besparing med 3 Mkr. Totalt föreslås anslaget minska med 5,3 Mkr. Tullverket begärde 40 Mkr för 2021.

TULL-KUST har mot bakgrund av Tullens viktiga roll, inte minst när det gäller att bekämpa gängkriminaliteten, begränsa inflödet av narkotika, vapen, och alkohol intensivt för Regering och Riksdag påtalat de akuta behoven av förstärkningar och nödvändigheten att öka antalet medarbetare i Tullverket med 500. Brexit kommer också att få konsekvenser för tullverksamheten. För att nå målet om 500 fler måste ytterligare förstärkningar från 2022 tillföras Tullverket. I höstbudgeten aviseras inga sådana förstärkningar vilket är allvarligt. 

TULL-KUST har även pekat på nödvändigheten av långsiktighet i fördelningen av resurser till Tullverket.

- Förbundets arbete med att synliggöra problematiken och behovet av förstärkningar i såväl Tullverket som Kustbevakningen fortsätter med full kraft säger Förbundsordförande Johan Lindgren i en kommentar.