Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Budgetproposition

TULL-KUST kommenterar budgeten för 2023

TULL-KUST I går, den 8 november 2022, har finansministern lämnat regeringens förslag till budget för 2023 till riksdagen. I budgeten betonas det försämrade omvärldsläget till följd av Rysslands invasion av Ukraina och det görs satsningar för att stärka försvaret av Sverige – både på den militära och den civila delen.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 17 nov. 2022

Det är bra att Tullverkets anslag ökas till totalt 2 588 670 kr för 2023, och för 2024 och 2025 till 2 783 446 kr respektive 2 642 085 kr, särskilt givet de nya uppgifter som Tullverket nu åläggs vilket också innebär att ytterligare långsiktiga förstärkningar måste göras. Det är positivt att Tullverkets viktiga roll i det brottsbekämpande arbetet lyfts fram. Vikten av att återuppbyggnaden av tullverksamheten fortsatt ges förutsättningar att fortgå kan inte nog poängteras. 

Kustbevakningens anslag föreslås bli 1 488 971 kr för 2023, och ökar för 2024 till 1 783 697 000 kr och för 2025 till 1 806 310 000. Det är positivt att Kustbevakningens anslag föreslås höjas med 270 miljoner kronor 2024, och 255 miljoner kronor 2025 så att myndigheten långsiktigt kan stärka sin förmåga genom att rekrytera fler kustbevakare och investera i underhållsåtgärder i myndighetens fartyg. 

Det är bra att regeringen har lyssnat till TULL-KUSTs budskap om de akuta behov som finns inom Kustbevakningen, bland annat när det gäller att rekrytera 200 nya kustbevakare i operativ tjänst samt att upprusta fartygsflottan. Det bästa hade varit att de medel som myndigheten äskat kommit redan under 2023. De långsiktiga satsningarna är emellertid viktigast för att stärka myndigheten i sitt viktiga uppdrag, och ökade anslag finns med för 2024 och 2025

Nu återstår Riksdagens vidare behandling av budgeten och förhoppningsvis finns en enighet om de behov som finns inom Tullverket och Kustbevakningen, vilket borgar för en långsiktig förstärkning av myndigheterna.