Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Budgetprop 2020

Plus och minus i Höstbudgeten

TULL-KUST Idag presenterade regeringen sin budgetproposition för 2020, den innehåller både plus och minus för medlemmar i TULL-KUST

Text: Joakim Lagergréen

— Uppdaterad 2 okt. 2019

Regeringen överlämnar idag Budgetpropositionen för kommande år till Riksdagen. Höstbudgeten är ett resultat av de förhandlingar som genomförts mellan Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna utifrån Januariavtalet.

I budgeten presenteras förstärkningar till Tullverket med en varaktig höjning av anslaget med 110 miljoner för 2020, för 2021 beräknas anslaget ytterligare öka med 130 miljoner.

TULL-KUST välkomnar förstärkningarna som är absolut nödvändiga för att Tullverket ska kunna växa med 500 medarbetare vilket TULL-KUST under flera år framfört.

TULL-KUST har mot bakgrund av Tullens viktiga roll, inte minst när det gäller att bekämpa gängkriminaliteten, begränsa inflödet av vapen, narkotika och alkohol intensivt för Regering och Riksdag påtalat de akuta behoven. TULL-KUST har även pekat på nödvändigheten av långsiktighet i fördelningen av resurser till Tullverket.

Kustbevakningen äskade i sitt budgetunderlag 46 Miljoner för 2020, men har endast fått en mindre förstärkning för operativt stöd till Polismyndigheten vid insatser mot terrorism och annan allvarlig brottslighet. Det är allvarligt att regeringen inte hörsammat de behov som faktiskt finns hos Kustbevakningen. Det är viktigt för att även framgent klara av den samverkan som regeringen i budgetpropositionen framställer att Kustbevakningen ska ha med andra myndigheter ibland annat det brottsförebyggande arbetet. 

TULL-KUST har tydligt under lång tid framfört att Kustbevakningens verksamhet är kraftigt underfinansierad. Finansieringen av verksamheten har under flera år vilat på ett anslagssparande. Obalansen i Kustbevakningens ekonomi är mycket allvarlig och har inte lösts genom det begränsade resurstillskottet som beslutades i statsbudgeten för 2019, när myndigheten samtidigt får väsentligt utökade uppgifter. Det finns enligt TULL-KUST ett omfattande behov av att öka den operativa personalen. Uppskattningsvis behövs 200 fler Kustbevakare snarast för att kunna upprätthålla nuvarande förmåga och utföra nytillkomna uppgifter, samt för att upprätthålla minimibemanningen på fartygen.