Hem Logga in Sök

”Förbundet som gör skillnad”

Förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Bocker

Avtal klart för statliga avtalsområdet

TULL-KUST Det förhandlande samverkansorganet OFR/S,P,O har den 30 september slutit ett nytt kollektivavtal med Arbetsgivarverket. Avtalet ger en löneutveckling i statlig sektor i nivå med avtalet inom exportindustrin, vilket innebär en löneökning på 7,4 procent under två år.

Text: TULL-KUST

— Uppdaterad 10 okt. 2023

Det tvååriga avtalet garanterar att löneutrymmet totalt för alla medlemmar inom OFR/S,P,O minst följer det inom den svenska exportindustrin framförhandlade Märket. Utfallet på de enskilda arbetsplatserna förhandlas sedan fram lokalt. Avtalet innebär bland annat också att semestertillägget höjs till 0,49 %, och att bägge föräldrar får rätt till ledighet för besök vid mödravårdscentral.

Uppgörelsen innebär också en ökad trygghet, med 6 månaders omställning när myndigheter beslutar om omlokalisering, i stället för två månader som idag. Avtalet innebär också att parterna ska fortsätta det centrala förhandlingsarbetet kring lokala arbetsmiljöfrågor.

  • Det råder en kompetensförsörjningsbrist på många håll inom staten, och vi behöver gemensamt utveckla förutsättningarna för våra medlemmar att göra sitt jobb. Jag är glad att vi nu får ett avtal som höjer ambitionerna och därmed på sikt också statens attraktivitet, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

  • Äntligen har vi kunnat enas om att genom Partsrådet ta fram en grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud inom statlig sektor – något som vi ser som mycket angeläget med tanke på de påfrestningar våra medlemmar, Sveriges poliser, utsätts för. Det är också glädjande att vi har kommit överens om att man även ska beakta erfarenhet inom yrket och det kompetensdjup som det innebär, säger Katharina von Sydow, ordförande för Polisförbundet.
  • Jag är glad och nöjd att vi fått genomslag för ett antal viktiga frågor som äntligen fallit på plats. Det handlar till exempel om att värdera yrkesskicklighet och kompetensdjup samt vikten av skyddsombudens värdering vid lönesättning. Att vi dessutom är klara i tid är extra glädjande, säger Officersförbundets ordförande Lars Fresker. 

OFR/S,P,O (Offentliganställdas förhandlingsråd för Statstjänstemän, Poliser, Officerare) är ett förhandlande samverkansorgan för nio självständiga fackförbund inom statlig sektor som tillsammans företräder över 100.000 medlemmar: Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Sveriges lärare, Försvarsförbundet, Ledarna, , Tull-Kust, Vårdförbundet, Reservofficerarna. Förhandlingspart på arbetsgivarsidan är Arbetsgivarverket (AgV).